Redder dyr på Bergensbanen

I disse dager setter Bane NOR opp tre nye kilometer med viltgjerde langs jernbanen inn mot Nesbyen stasjon. Deretter skal like mange kilometer settes opp ved Trillhus på grensa mellom kommunene Gol og Ål.

– I 2018 bruker Bane NOR 2,5 millioner til forebygging av viltpåkjørsler, forteller byggeleder Jon Anders Hefte (bildet).

Elg i saltlake

Disse bildene har vi fått fra Ingrid Nordvik (det  øverste), Sigrid Breivik (de tre neste) og Paul Ole Kleven. Det er ikke uvanlig å møte salthungrige elger på fylkesveg 51 i svingene ned mot Gol.

Nylig ble også en elg påkjørt og drept like ovenfor der disse bildene er tatt.

– Salt er godt.

 

– Er visst best å komme seg ut av vegen.

 

– Kan ikke du kjøre nå? Jeg har lyst på mer salt.

 

Denne ble påkjørt i Åsgardane, også det ovenfor Gol sentrum. (Foto: Paul Ole Kleven)

 

Store hjortebestander endrer skogens plante- og insektssamfunn

Marte Synnøve Lilleeng fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen på Vestlandet (HVL) har undersøkt hvordan hjorten påvirker både insekt og planter i norsk barskog.

Dette kan du lese om i dagens nyhetsbrev fra forskning.no

Plikter ved påkjørsel

Vegtrafikkloven § 12. Plikter ved trafikkuhell
Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet

gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Dyrevelferdsloven § 4. Hjelpeplikt
Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Viltpåkjørsler koster samfunnet store beløp hvert år. Derfor er det et høyt prioritert mål å redusere omfanget av slike ulykker. Foto: Johan Trygve Solheim.

Ny nettside, ny logo og tre nye år

Vi må trykke flere viltbånd

Interessant om når og hvor elg påkjøres

Skogens konge er også konge på veien

Kollisjonen