Onsdag 31. oktober har det blitt avholdt allmøter hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NILU – Norsk institutt for luftforskning.

Norunn S. Myklebust

Under disse allmøtene ble det orientert om at styrene i de respektive instituttene har bedt sine administrasjoner om å utrede et tettere samarbeid mellom miljøinstituttene, særlig med tanke på mulig konserndannelse. Klima- og miljødepartementet (KLD) har lenge uttrykt ønske om en mer helhetlig tilnærming i klima- og miljøforskningen.

–Det har vært store endringer i det norske forskningslandskapet de siste årene, med sammenslåinger i både universitets – og høyskolesektoren og i instituttsektoren. For å møte denne konkurransesituasjonen er det viktig at miljøinstituttene ser på alternative samarbeidsstrukturer og mulige allianser, sier NINAs administrerende direktør Norunn S. Myklebust.

Utredningene skal legges fram til behandling hos hvert institutts styre i januar-februar 2019.

Les mer: Nyhetsartikkel fra NINA