Rapport fra Faun Naturforvaltning viser at det er betydelige barkgnageskader etter hjort.
Hjort kan forårsake betydelige skader på barskog, spesielt i form av barkgnag på gran i hogstklasse 3 og 4. Disse kostnadene gjør seg gjeldende ved råte i rotstokk med vesentlig kvalitetsforringelse og økt risiko for stammebrudd som resultat. Tatt i betraktning de store skogbruksinteressene i Sørøst-Norge med årlig avvirkning på over 5 millioner m3 gran de siste årene, så representerer en stadig økende hjortebestand et betydelig økonomisk skadepotensial for skogbruket.

Foto: Ole Roer, Faun Naturforvaltning AS

Prosjektmål
Hovedmålet med prosjektet er å forebygge barkgnagskader på gran ved å undersøke faktorer som kan være av betydning for barkgnagskade på gran forårsaket av hjort.

I Valdres: Beitende hjort på tømmerlunne.  Foto: Ola Andreas Windingstad