Ny nettside, ny logo og tre nye år

Vi har avsluttet en sjuårig prosjektperiode og har tatt fatt på tre nye år. 

Vilt og trafikk videreføres som en kontinuerlig virksomhet basert på prosjekt av ett eller flere års varighet.Vi skal bygge videre på erfaringene i Hallingdal fra perioden 2010 – 2017 – ta vare på etablerte tiltak og sette i gang nye i den grad økonomien tillater.

Driften er sikret økonomisk til og med 2020.

Til nytte for flere
Vår organisering og aktivitet lar seg overføre til hele Buskerud fylket / Region Viken. Vi vil gjerne bistå kommuner og andre i så måte.

Kontakt og samarbeid med resten av landet
Vi ønsker også samarbeid og erfaringsutveksling med andre områder i landet.

De enøyde: Alle i bilen – også passasjerene – må ha begge øynene med seg. Vi kan ikke forvente det samme av elgen, hjorten eller rådyret som står i vegkanten og har tenkt seg over på andre siden. Derfor har vi det enøyde dyret i logoen vår.

Plutselig står han der.

Vilt og tryggere trafikk

I perioden 2018 – 2020 gjennomføres prosjektet «Vilt og tryggere trafikk». Navnet er valgt fordi vi skal ha et helhetlig perspektiv på trafikksikkerhet.

Vi er overbevist om at økt fokus på risikoen for viltpåkjørsler er et godt bidrag til generelt tryggere trafikk på veg.

Infostopp: Slike aksjoner er viktige med tanke på både viltpåkjørsler og trafikksikkerheten generelt. Her fra en februarkveld på rv 7 ved Nesbyen der viltnemnder, Staten vegvesen, politiet, NAF og Norges Lastebileier-Forbund samarbeidet.

Målsetting

• Færre trafikkulykker (ikke bare viltulykker)
• Ytterligere nedgang i gjennomsnittlig antall drept hjortevilt på veger og jernbane målt mot årlig
gjennomsnitt i jaktårene 2015 – 2017
• Tilnærmet null drepte på strekninger med fysiske tiltak
• Bedre varsling av viltulykker
• Mindre dyrelidelser
• Ivareta trafikantene etter ulykke
• Ivareta fallviltmannskapenes sikkerhet

Elg, hjort og rådyr

Lokalt i Hallingdal har prosjektet og kampanjen hatt mest fokus på elg. I fortsettelsen skal opp¬merk-somheten rettes like mye mot hjort og rådyr som skal vurderes for eventuelle spesielle tiltak.

Aktivitet og finansiering

Prosjektstyringen

Det er en forutsetning at Statens vegvesen, Bane NOR, Buskerud fylkeskommune og kommunene bistår med midler til prosjektstyringen
• lønn og utgiftsdekning til prosjektleder
• møter
• drift av nettside
• m.m.

Tiltak

Tiltakene er avhengige av finansiering fra Statens vegvesen, Bane NOR og eventuelle andre – offentlige og private.
• Informasjonsvirksomhet
• Fysiske tiltak
• Sikkerhetskurs for fallviltmannskapene
• Overføring av kunnskap til hele Buskerud fylke / Region Viken

Stiller opp: Torbjørn Grøslandsbråten er en av de trofaste i fallviltgruppa i Flå kommune.

Fysiske tiltak i Hallingdal

Innmeldte behov i 2018

Samtlige kommuner har levert forslag til aktuelle nye tiltak og vedlikehold av eksisterende tiltak. Eksempelvis er det viktig å hindre gjenvekst etter rydding; slike strekninger vil ellers bli ettertraktede beiteområder og øke risikoen for påkjørsler.

Utsiktsrydding
Nevnes må også «Utsiktsryddeprosjektet – eit opnare Hallingdal», som ble startet i februar 2009 og avsluttet i desember 2010. Kommunene har forpliktet seg til å yte årlige bevilgninger til vedlikehold av strekningene i sin kommune. Flere steder er det nå behov for skjøtsel, og i løpet av perioden 2018-2020 skal hver kommune sørge for nødvendig skjøtsel.

CWD
Fra høsten 2016 er salting og fôring forbudt pga sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD). Det kan bli aktuelt å vurdere søknader om dispensasjon)

Statens vegvesen
Etaten ønsker å følge opp innmeldte behov fra kommunen og vurdere disse når tiltak skal prioriteres.

Bane NOR
For 2018 har Bane NOR midler til sprøyting og manuell hogging av ettervekst på ryddestrekninger. Etaten har også én million kroner til gjerde i 2018.

Flå kommune
• Forlenge eksisterende gjerde langs jernbanen på Roppe fram til Gulsviktunnelen. På østsiden av
jernbanen er det ca. 500 meter, og på andre siden ca. 900 meter. Dette ville føre til at gjerdet vil gå fra
tunell til tunell. I høst var det flere spor sør for avslutningen av eksisterende gjerde.
• Forlenge eksisterende gjerde ved Grøsland ca. 450 meter nordover på begge sider av riksveg 7.
Dette har vært den mest utsatte strekningen høsten 2017 med 4 påkjørsler. Hvis det må prioriteres
mellom kulepunkt 1 og 2 er dette den viktigste strekningen.

Nes kommune
• Bytte ut strømgjerde langs jernbanen med permanent gjerde
• Vedlikeholdsrydding langs Rv. 7, især på strekningen Garnås – Svenkerud

Gol kommune
• Skogrydding langs fv 51 (Valdresvegen). På strekning fra rasteplass ca. 400 meter etter Åsgardane
barnehage og opp til Rustebrenna må det tynnes/ hogges mer.
• Bytte ut deler av strømgjerdet fra Mobrua til Gol stasjon med permanent gjerde
• Hastighetsnedsettelse langs Rv 52 mellom Gladhus og Granheim fra november/desember til
februar/mars. Det er her det er flest påkjørsler av elg i Gol kommune, på tross av skogrydding.

Ål kommune
• Gjerde på strekningen asylmottaket – Trillhus, begge sider av riksveien
• Vedlikeholdsrydding på strekningen fra asylmottaket til avkjøring Torpo vest.
• Vedlikeholdsrydding på strekningen fra Torpomoen til Ål Trelast.
• Vedlikeholdsrydding på strekningen fra Gullhagen til Oppsjøtippen.
• Vedlikeholdsrydding på strekningen fra Breie til Kleivi.

Hol kommune
• Rv 7 Meiebakkene, vedlikehold av tidligere ryddestrekning, samt en liten utvidelse av eksisterende
rydding på østsiden av veien.
• Rv 7 Rydding av strekningen Søre Trageton- Granheim (omtrent 450 m)
• Fv 50 Rydding av strekningen Einset – Innkjøring Minnestølen (omtrent 1,6 km totalt, men det går an
å spesifisere ytterligere)
• Fv 50 Rydding av strekning ved Hansehaugen (omtrent 150 m)
• Gjerde langs jernbanen Hol st.- Vestreim

Hemsedal kommune
• Bør hogge mer fra dammen til og med sletta ved Flåmyra. 30 meter på hver side.
• Følge opp for å få fjernet rundballer som ligger nær vegen. Det er generelt bra, men vi har noe
etterslep.
• Behov for ledegjerde ved ulykkessving nord for Hjelmen

Vilttrekk og påkjørsler

Ulykkeskartene ajourføres etter hvert jaktår.

Kommunene er nå forpliktet til å legge inn fallviltdata med blant annet GPS-koordinater i Hjorteviltregisteret enten fortløpende eller etter endt jaktår. Dette gir en god oversikt over påkjørsler og problemområder. Kunnskapen om påkjørselspunkt og -strekninger gir føringer for hvor nye tiltak skal iverksettes.

Merkeprosjektet
Prosjektet avsluttes 1. april 2018. Sluttrapporten presenteres 14. juni 2018) og skal omtale tema knyttet til trafikkpåkjørsler, dvs info om elgens trekk, adferd og biotopvalg. Dette skal påvirke valg av tiltak mot dyrepåkjørsler.

Sikkerhetskurs for fallviltgrupper
Nytt kurs arrangeres etter behov. Det neste høsten 2019 / vinteren 2020. Kursene faktureres kommunene relatert til den enkelte kommunes deltakertall.

Informasjonsvirksomhet

Markedsføring og distribusjon styrkes – eksempelvis gjennom disse kanalene:
• www.viltogtrafikk.no
• facebook
• lenker til vår nettside
• viltansvarlige i fylker/regioner og kommuner
• Vilt og trafikk-kontakter i flest mulig kommuner
• samarbeid med Landslaget for lokalaviser
• politiet
• Statens vegvesen
• våre faglige og økonomiske samarbeidspartnere
• turiststeder
• grunnskolen og videregående skoler
• bedrifter
• kjøreskoler
• bilforhandlere
• kommunene
• destinasjonsselskap
• hytteforeninger

Nettside og facebook
Nettsida www.viltogtrafikk fornyes i starten av november 2018. Da håper vi også på større facebook-trafikk. Prosjektgruppa utgjør redaksjonen.

Nye samarbeidspartnere februar 2018
• Landslaget for lokalaviser (LLA). Hovedkontoret legger til rette for kontakt med LLAs 120
medlemsaviser
• Våren 2018 innleder vi samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge. Innebærer også logo- og lenkeplassering os hverandre.

Kampanjen Vilt på ville veier i 2017 – 2018 og 2018 – 2019
Viltbåndet for perioden høsten 2017 – våren 2018 er i all hovedsak identisk med fjorårets. Litt endring av logoer og et nytt punkt om hjort. 100 000 ble trykket i oktober 2017 til bruk høsten 2017 og i 2018 – og inn i 2019 fram til behovet.

Viltbåndene til perioden 2017 – 2018 ble igjen sponset av If Skadeforsikring med 70 000 kroner.
Uten den avtalen ville ikke produksjonen latt seg gjennomføre. I tillegg har Fartsskriver AS bidratt med kr 10.000,-.

Fra høsten 2017 til mars 2018 sendte vi ut 62 230 viltbånd. 46 780 før årsskiftet og 15 450 etter årsskiftet. Dette betyr at vi i mars hadde 37 770 bånd på lager – til bruk gjennom resten av året og eventuelt vinteren 2019.

55 000 av båndene er sendt ut til vår sjølkost – totalt kr 35 000,00. Dette står på konto hos trykkeriet til bruk i ny produksjon av viltbånd. Utsendelse av restlageret vil selvsagt også tilføre kapital til dette formålet.

Rolf Ottesen AS er vårt faste trykkeri. I tillegg til produk¬sjonen tar de seg også av ekspedering og fakturering. Alt til en svært god pris. Det er også laget en lenke til et skjema slik at alle bestillinger kan gå direkte til trykkeriet.

Budsjett prosjektledelse og drift Vilt og trafikk 2018 – 2020

Kommentar

Vi har tillatt oss slik budsjettering for hele prosjektstyringen for de tre årene. Per 18.9.2018 har Bane NOR, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune til sammen gitt tilsagn om økonomisk støtte på kr 335 000,00. Statens vegvesen kan ikke gi tilsagn for 2020 ennå, men signalene derfra gir oss grunn til å regne med at dette går i orden når den tid kommer.

Tilbakemeldingene fra Hallingdals-kommunene tilsier at vi får de omsøkte tilskuddene derfra også.

Fysiske tiltak 2018 – 2019
Bane NOR har bevilget 2,5 millioner kroner til fysiske tiltak – i hovedsak 2 meter høge viltgjerder – i Hallingdal i 2018. For 2019 er det budsjettert med én million kroner, men dette kan øke utover i året. Det er ingen tvil om at samarbeidsprosjektet vårt motiverer til økte bevilgninger.

Det vises for øvrig til omtalen under «Innmeldte behov januar 2018» vedrørende Bane NOR, Statens vegvesen og kommunene i Hallingdal.

Kampanjen Vilt på ville veier 2018 – 2019
I oktober 2018 var det ca 35 000 viltbånd igjen av siste opptrykk på 100 000. Båndene sendes ut til priser som dekker vår sjølkost. Dette gir oss anledning til å bestille nytt opptrykk når samtlige er levert. Utover dette er kostnadene til kampanjen lagt inn i budsjettet for prosjektledelsen.