Ønsker videreføring i Hedmark

Innstillingen fra Fylkesrådet skal behandles i Hedmark fylkesting i desember. Denne artikkelen bygger på saksdokumentet som følger innstillingen.

Vilt og trafikk i Hedmark startet i 2015 og ble avsluttet med en evaluering våren 2018. Nå innstiller  Fylkesrådet på fire nye år under navnet  «Forum for Vilt og trafikk i Hedmark».

Hedmark fylkeskommune var initiativtaker og har hatt prosjektledelsen. Arbeidet kom i gang etter et oppstartmøte i september 2015 hvor skisser for organisering, mål og arbeidsoppgaver ble lagt fram.

Arne Magnus Hekne  er miljørådgiver i Hedmark fylkeskommune og prosjekleder for Vilt og trafikk i Hedmark. (Foto: Ole Mattis Lien)

Forum
Prosjektforumet har vokst undervegs, og ved prosjektperiodens slutt var følgende 15 etater og organisasjoner representert: Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR, Hedmark trafikksikkerhetsutvalg, Trygg Trafikk, politiet, Mattilsynet, Regionrådet for Fjellregionen (repr. ved Alvdal/Tynset kommuner), Regionrådet for Sør-Østerdal (repr. ved Stor-Elvdal kommune), Regionrådet for Hamarregionen (repr. ved Løten kommune), Høgskolen i Innlandet, NJFF-Hedmark, Åmot utmarksråd, Glommen skog og Norges Lastebileier-Forbund Hedmark og Oppland.

Organisering
Dette tverrsektorielle forumet har ivaretatt orienteringer, diskusjoner og forankring. Beslutninger om gjennomføring av tiltak er tatt av den enkelte ansvarlige myndighet i de representerte etater og organisasjoner.

En koordineringsgruppe – sammensatt av de mest sentrale aktørene – har løftet saker fram for forumet og sikret gjennomføring.

To tiltaksgrupper har hatt ansvaret for gjennomføringen av tiltak – for informasjonstiltak og for fysiske tiltak.

Målsettinger

Hovedmålet:

  • Redusere antall ulykker langs veg og jernbane i Hedmark der hjortevilt er innblandet.

Delmål:

  • Finne fram til en hensiktsmessig organisering av arbeidet på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.

Evaluering for prosjektperioden 2015-2018
Det har i løpet av prosjektperioden i hovedsak blitt jobbet med holdningsskapende arbeid rettet mot bilførere for å redusere antallet viltulykker.

De gjennomførte tiltakene inngår for det meste i tiltakspakken som ble laget i forbindelse med infokampanjen «Vilt på ville veger» og er direkte utløst av arbeidet gjennom prosjektet.

De fysiske tiltakene har i hovedsak vært vegetasjonsrydding, fôring og noe ny skiltbruk. Dette er ordinære tiltak som også har blitt utført tidligere og er ikke direkte utløst av prosjektet, men prosjektet og prosjektledelsen har i enkelte tilfeller blitt forespurt om råd og prioritering.

Det er vanskelig å måle effekten av de ulike tiltakene, men våre erfaringer og opplevelser gir oss tro på en effekt.  De fysiske tiltakene vet vi virker. Det  holdningsskapende arbeidet er vanskeligere å måle, men svarene fra spørreundersøkelser gir en bra pekepinn. Spørreundersøkelsene har blitt gjennomført i forbindelse med aksjonskvelder og viser at stadig flere blir klar over de gule viltbåndene, som distribueres under aksjonene og i andre sammenhenger. Likeens har flere blitt bevisste på risikoen for å kjøre på vilt.

Samtidig ser deltagerne i prosjektet at det forebyggende arbeidet må foregå over flere år fordi mange og varierende faktorer slår ut – særlig vinterlengde, snømengde og bestandsstørrelser. Eksempelvis var vinteren 2017/2018 med svært mye snø og langvarig kulde en av de trafikkmessig verste for hjorteviltet i Hedmark noen gang, og det er vinteren med desidert flest påkjørte rådyr. Derfor må det holdningsskapende arbeidet også fokusere på hvor viktig det er å varsle – og varsle riktig – om påkjørsel av dyr.

Derimot viser statistikken at det er en positiv utvikling i antall personskadeulykker som skyldes viltpåkjørsler. Her er det en markant nedgang de senere årene.

Evalueringen legger også vekt på at det i løpet av kommende vinter er nødvendig å lage en bredere analyse av tallmaterialet justert for ulike faktorer.

Del av bachelorgrad
Prosjektet hadde til hensikt å finne fram til en hensiktsmessig organisering for å jobbe med tema vilt og trafikk på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Forumet forespurte Høgskolen i Innlandet ved Torstein Storaas og bachelorstudent i utmarksforvaltningen, Petter Almås, om å gjøre en evaluering av prosjektet. Almås tok oppdraget og har gjennomført en spørreundersøkelse som en del av sin bacheloroppgave og leverte rapport på dette våren 2018. Almås vil fullføre sin bachelorgrad med levering av en del to våren 2019 – innen temaet vilt og trafikk. Rapporten til Almås vil bli vektlagt som grunnlag for det videre utviklingsarbeidet som «Forumet Vilt og trafikk i Hedmark» skal drive i de kommende årene.

Alle forumdeltagerne er tydelige på at det tverrsektorielle arbeidet bør videreføres i en eller annen form, men det er også ytret meninger om at en eventuell videreføring forutsetter nødvendig finansiering, organisering og prioritering av arbeidsområder.

I aksjon: Arne Magnus Hekne og ettersøksjeger Jan Erik Olbergsveen i samtale under en informasjonsaksjon. (Foto: Ole Mattis Lien)

Fortsettelsen
Antall viltpåkjørsler – og kostnader og utfordringer tilknyttet disse er minst like store i dag som da prosjektet startet i 2015. Deltagerne i prosjektet «Vilt og trafikk i Hedmark 2015-2018» anbefaler derfor at de samme etatene og organisasjonene må stille ressurser til rådighet for «Forum for vilt og trafikk i Hedmark» på permanent basis fra og med høsten 2018.

Dette omhandler i første rekke personalressurser. Økonomiske ressurser til tiltaksgjennomføringer  må det tas stilling til i hver enkelt sak hos den ansvarlige myndighet. Ekstraordinære tiltak, FOU og kampanjer kan det i fellesskap søkes om midler til fra «Forum for vilt og trafikk i Hedmark».

Et samlet forum ønsker at det settes av ressurser til en permanent videreføring av arbeidet, og det er da naturlig å fortsette under navnet «Forum for vilt og trafikk i Hedmark» som allerede er kjent, både i og utenfor fylket.

Ved oppstarten bør et samlet forum ta stilling til organiseringen, men det virker naturlig å ha en mindre arbeidsgruppe / «koordinerende gruppe» for å sikre arbeidet. Det er også vesentlig å ha en aktiv ledelse, som til daglig jobber med tematikken og som er et naturlig knutepunkt mellom aktørene og fagområdene.

Det er viktig at man ved oppstart av «Forum for vilt og trafikk i Hedmark» tar tak i tilbakemeldingene fra evalueringen og gjennom god dialog former det videre arbeidet.

Forutsetninger og ressursbehov for permanent drift
Ved ny oppstart inviteres tidligere deltagende aktører inn i «Forum for vilt og trafikk i Hedmark» under forutsetning av at deltagelsen skjer på aktørenes egen bekostning (personalressurser).
Administrative kostnader ved ledelse av arbeidet i forumet, møtevirksomhet direkte knyttet til forumet samt andre typer temamøte utløst av arbeidet i forumet vil kreve en del ressurser. Kostnader til dette er det naturlig at fylkeskommunen som regional utviklingsaktør bør kunne dekke. I tillegg vil det være fornuftig å kunne ha midler tilgjengelig for å raskt kunne agere dersom det er behov for å gjennomføre informasjonstiltak, aksjonskvelder eller å trykke nytt informasjonsmateriell (gult viltbånd) for distribusjon. Avsatte midler i egen organisasjon kan også medføre at det er enklere å utløse midler fra andre aktører til slik aktivitet.

Ledelsen av forumet og arbeidsorganiseringen bør avgjøres ved ny oppstart. Fram til så skjer må fylkeskommunen ta denne rollen. Vi anser også fylkeskommunen til å være en sentral aktør på riktig nivå til å kunne lede dette arbeidet videre framover. For å kunne gjøre jobben som kreves, må det – ut fra erfaringer i prosjektperioden – stilles til rådighet personalressurser fra administrasjonen lik 15-20 prosent av et årsverk. I tillegg er det ønskelig med fortsatt politisk representasjon i forumet for forankring i egen organisasjon.

Vurderinger
Fylkesrådet i Hedmark mener fortsatt at Hedmark fylke trenger et tverrfaglig samarbeid omkring temaet vilt og trafikk. Antall viltpåkjørsler og kostnader og utfordringer tilknyttet disse er minst like store i dag som da prosjektet startet i 2015, og særlig viser påkjørselstallene for vinteren 2017/2018 at det er behov for felles innsats.

Gjennom det avsluttede prosjektet «Vilt og trafikk i Hedmark 2015-2018» mener fylkesrådet at det er lagt et godt grunnlag for videre arbeid. Evalueringsrapporten fra Almås viser imidlertid at det er behov for noen justeringer og avklaringer ved oppstart av nytt arbeid.

Fylkesrådet mener at fylkeskommunen er riktig aktør for å invitere partene til ny oppstart av arbeidet, da i form av «Forum for vilt og trafikk i Hedmark». Fylkesrådet ønsker også at fylkeskommunen står for ledelsen av forumet og arbeidet med dette, og stiller derfor personalressurser til rådighet. Kostnader til drift av forumet samt til tiltak, kr 250 000 årlig, innarbeides i budsjett for 2019 og økonomiplan 2019 – 2022. Til sammen kroner 1 million.

Fylkesrådet er også av den oppfatning at det i 2019 bør legges opp til å knytte dialog med Oppland fylkeskommune om temaet vilt og trafikk, slik at man er i posisjon til å ivareta hele det nye Innlandet fylke fra og med 1.1.2020. Dette etter mal fra det arbeidet som nå starter i «Forum for vilt og trafikk i Hedmark».

Tydelig budskap: Store plakater bak på busser er et av tiltakene i regi av Vilt og trafikk i Hedmark.