Petter Almås har fullført det treårige studiumet i utmarksforvaltning ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad. 

I bacheloroppgaven sin tar han for seg viltpåkjørsler med bakgrunn i fire forebyggende samarbeidsprosjekt i Norge:

  • Forum Vilt og Trafikk Hedmark (initiert av Hedmark Fylkeskommune)
  • Vilt og Trafikk Hallingdal (initiert av Trafikktryggleik Hallingdal og viltnemnda i Nes)
  • Vilt/rein – trafikk i Nord-Trøndelag (initiert av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)
  • Elgprosjektet Gauldalen (initiert av fjellstyrer og grunneiere)

Oppgaven bygger på en spørreundersøkelser i de fire samarbeidsprosjektene, og spørsmålene omhandler hvilke tiltak de mener det bør satses på, synspunkter omkring finansiering og utfordringer med arbeidet.

Oppgavens tittel
«Samarbeid om vilt og trafikk for færre viltpåkjørsler – Forslag til nasjonal og regional samarbeidsmodell» er tittelsen på bacheloroppgaven.

Problemstillingen 
«Bidrar samarbeid på tvers av etater til å effektivisere arbeidet med å redusere antall viltpåkjørsler? Hvordan organiseres, finansieres og driftes et slikt samarbeid best mulig?

Fremragende
Petter Almås har gjort et forbilledlig arbeid. Det er også grunn til å gi han honnør for et godt og klart språk. Nå er det å håpe at oppgaven inspirerer til innsats omkring i landet. Og ikke minst at den når fram til overordnede instanser og miljøer.

Petter Almås, faglig veileder Torstein Storaas og «sølvelgen» på Evenstad. (Foto: Privat)

Tilråding
Prosjektdeltakerne viser seg å ha stor tiltro til tverrsektorielt samarbeid.

Klargjøring av ansvar for finansiering av tiltak pekes på som den viktigste utfordringen. To av prosjektene har en tydeligere modell for finansiering, og disse to har på denne måten fått gjennomført flere tiltak.

Erfaringer fra prosjektene kan være nyttig for andre som ønsker tilsvarende samarbeid. I hvert fylke bør det opprettes et tverrsektorielt samarbeidsforum bestående av etater som berøres av viltpåkjørsler.

Et overordnet samarbeidsorgan bør klargjøre ansvar for finansiering.

Klikk og les hele bacheloroppgaven.

Fortsetter på NMBU: Petter Almås er 23 og fra Ålen i Trøndelag. I juni er han ferdig med sitt treårige studium i utmarksforvaltning på Evenstad. Fra kommende høst skal han bygge videre på utdanningen derfra med et toårig masterstudium i skogbruk og naturforvaltning på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, en kombinasjon han har stor tro på.